Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

85 nước, 8 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua