thecoffee 1546 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

40 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ