Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

114 nước, 18 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết