Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua