Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

89 nước, 15 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết