ongtien 1514 +4
Xebexeto 1151 -4

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

26 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ