Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

102 nước, 18 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết