hoacuc 1407 -14
Phuloc 1455 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

103 nước, 20 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ