Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 4 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ