Tuongot 1623 -20
thecoffee 1528 +20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

81 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua