Tuongot 1616 -20
thecoffee 1535 +20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

83 nước, 9 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết