thecoffee 1555 -14
Tuongot 1596 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết