Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

7 nước, 0 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết