Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

28 nước, 3 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua