Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

121 nước, 11 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết