Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 5 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua