Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua