Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua