Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

84 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua