Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết