Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

27 nước, 1 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua