Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

62 nước, 8 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua