Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

85 nước, 12 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ