Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 8 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết