Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 12 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết