benkute 1557 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua