thecoffee 1516 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

8 nước, 1 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ