khitamchi 1475 -15
thecoffee 1497 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

139 nước, 14 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết