Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 9 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết