Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua