Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết