Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

77 nước, 14 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ