Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết