Minh24 1601 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết