Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

116 nước, 17 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết