Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

75 nước, 7 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua