Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

13 nước, 1 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua