Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua