Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 8 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết