Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 12 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua