Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 4 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết