Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

95 nước, 14 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết