Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

96 nước, 10 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết