Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 11 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết