Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 9 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua