Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

116 nước, 11 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết