Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 6 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết