Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết