Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

23 nước, 2 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết