Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 8 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết